Algemene voorwaarden

Beroepsprofessionaliteit en kwaliteit

 • Roos Verweij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie en het register vaktherapeutische beroepen (SRVB).
 • De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie is aangesloten bij de koepelorganisatie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).
  Het register bewaakt de kwaliteit van de werk- en handelswijze van de aangesloten hulpverleners.  Aangesloten leden dienen aan diverse voorwaarden en kwaliteitseisen te voldoen. Zoals nascholing, super en intervisie, bijhouden van vakkennis middels training en literatuur e.d. Voor meer informatie betreffende deze organisaties kunt u de links onderaan aanklikken.
  De FVB onderhoudt contact met zorgverzekeraars over vergoeding voor Beeldende therapie vanuit de aanvullende verzekering.
 • Roos Verweij handelt als vaktherapeut volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. https://www.fvb.vaktherapie.nl/beroepscode
  (onderaan op die pagina, kunt u de link ‘beroepscode’ aanklikken).

  Privacy
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen. Hiervoor wordt u van tevoren een toestemmingsformulier verstrekt wat na invulling en ondertekening met uw goedvinden gebruikt zal worden.
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO en de AVG), staan omschreven in een apart document dat u bij start van de behandeling meekrijgt.
  Behandeling
 • In de beginfase van de therapie wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Uw eigen doelstellingen en wensen in combinatie met de inzichten van de therapeut zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • De sessies duren 1  of 1,5 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling als schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.
Kosten
 • De kosten per therapiesessie bedragen €75-. per uur of €105,- per anderhalf uur. Deze informatie is ook terug te vinden onder het kopje ‘kosten’ op deze site. Evenals de kosten voor het kennismakingsgesprek: €45.
  U dient zelf  vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Vaktherapie, aangesloten bij de FVB. Bij veel verzekeraars valt Vaktherapie onder ‘alternatieve geneeswijzen’.
 • Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.
 • De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
  Annulering van de therapie

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.

Klachten

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van  Solopartners waar ik bij aangesloten ben onder lidnr: 140372. Via onderstaande link kunt u via het stroomschema bekijken hoe een klachtenprocedure in z’n werk gaat.
https://www.solopartners.nl/wp-content/uploads/Stroomschema-klachtenregeling-Wkkgz.pdf

Meer informatie

Informatie over de Beeldende Therapie kunt u vinden op www.nvbt.nl
en over de FVB en op fvb.vaktherapie.nl. Over het register https://www.registervaktherapie.nl/